Revize klimatizace a chlazení - KLIMAPOL

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize klimatizace a chlazení

 
Revize chladiva

                      
Kontroly těsnosti chladicích okruhů

Revize úniků chladiva


    Provozovatel chladicího zařízení (tepelného čerpadla) využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Povinnost provádění kontrol těsnosti chladicího okruhu je daná nařízením Evropského Parlamentu a Evropské komise již od roku 2009.
 
    Pro provádění revizí dle níže uvedené legislativy máme certifikované revizní techniky a nabízíme zavedení Evidenční knihy chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů) a provádění pravidelných revizí. Provozovatel tepelného čerpadla, které podléhá povinnosti prohlídek těsnosti chladicího okruhu, je povinen vést záznamy o provedených kontrolách těsnosti a ostatních servisních úkonech. Ty musí uchovat v místě provozu zařízení pro účely kontroly po dobu pěti let. Prohlídky těsnosti chladicího okruhu může provádět pouze osoba s certifikátem vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR. Seznam oprávněných osob je uveden na webu ministerstva.
První kontrolu těsnosti musí provozovatel zajistit hned po uvedení zařízení do provozu.
Podle informací České inspekce životního prostředí, kontroly dodržování povinných prohlídek těsnosti chladicích okruhů probíhají nepřetržitě od doby, kdy toto nařízení začalo platit. Udělené pokuty se v minulých letech pohybovaly v rozmezí od dvou tisíc do několika stovek tisíc korun.Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 517/2014 dochází od 1. 1. 2017 ke změnám limitů pro pravidelné kontroly těsnosti chladících okruhů. Limit 3 kg chladiva zůstává platný pouze do 31. 12. 2016. Nově je limitem pro kontrolu těsnosti 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva pro hermeticky neuzavřené okruhy a 10 tun CO2 fluorovaného chladiva pro okruhy hermeticky uzavřené. Ekvivalent oxidu uhličitého je definován jako „množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování“.
Co je pro Vás důležité

Periodicita kontrol těsnosti se od 1. 1. 2015 řídí nikoliv množstvím chladiva (kg) v chladivovém okruhu, ale podle výpočtu tun ekvivalentu CO2 obsaženého v chladivu (jedná se o součin celkového potenciálu globálního oteplování (GWP) určitého chladiva a hmotnosti chladiv v zařízení). Toto neplatí pro RL (regulované látky), kde zůstávají min. limity nadále stejné, tedy 3, 30, 300 kg.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky